Canal de denúncies

L'objectiu del Canal de denúncies és la recepció, retenció i tractament de les denúncies sobre irregularitats o incompliments de la normativa, comesos per empleats o societats.

Es tracta d'un canal de comunicació confidencial entre clients, proveïdors, accionistes, etc., vinculats de pressa, al Comitè d'Auditoria i a la Direcció de la Societat.

Àmbit de les denúncies

Es podrà comunicar qualsevol possible irregularitat o incompliment relacionat amb males pràctiques financeres, comptables, comercials o de compliment normatiu comeses per empleats o societats del Grup.

Comunicació de la denúncia

La comunicació es realitzarà des de la pàgina web d'ICONO, emplenant el formulari de denúncia o tramitant un correu electrònic a la direcció: icono@icono.cat

Les denúncies seran rebudes pels membres del personal d'ICONO, el secretari general, la directora de Recursos Humans i el CEO.

Contingut de denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per a poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes hauran de complir com a mínim els següents requisits:

Exposició clara i detallada dels fets.
Identificació de la Societat o Unitat de Negoci en la qual hagin tingut lloc.
Nom i dades de contacte del denunciant i la seva vinculació amb el Grup per a facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia.
Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement d'aquest.
Moment en el qual va ocórrer o ha estat ocorrent el fet.
Quantificació, sempre que sigui possible, de l'impacte del fet denunciat sobre els estats financers.
Aportar, si es considera necessari, documents, arxius o una altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la denúncia.